VB-Groep

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak in plaats van een aanpak per project. We willen graag samen met onze opdrachtgevers een stap vooruit zetten in de aanpak van groot onderhoud. Vanaf initiatief stellen we samen het best passende planontwerp op dat vervolgens wordt gerealiseerd. Bij een aantal klanten doen we dit inmiddels via het principe van continu productie met vaste teams.

We hanteren een procesmatige en bewonersgerichte aanpak vanaf het eerste initiatief van een project. Door de benodigde expertise en disciplines te bundelen, zetten we samen met de corporatie dat stapje extra in de aanpak van groot onderhoud.

Waarom VB GO?

  • Procesmatige en programmatische aanpak vanaf initiatief
  • Leverzekerheid
  • Ontzorging van opdrachtgever
  • Ontwerpen van de beste projectaanpak
  • Keuzevrijheid in bouwtechniek en -methode
  • Sociale ondersteuning inclusief bewonerscommunicatie
  • Tevreden bewoners

Verduurzaming

De verduurzaming van het woningbezit is een grote opgave voor woningcorporaties. Het woningbezit moet nu al gemiddeld energielabel B hebben en uiteindelijk zelfs CO2-neutraal worden. Steeds vaker wordt gekozen voor de gecombineerde realisatie van verduurzaming en groot onderhoud. Daarbij wordt de bouwkundige schil klaar gemaakt voor de toekomst, evenals de installaties. We zien dat er steeds vaker een ambitie of resultaatgerichte vraag neergelegd wordt in plaats van een uitgewerkt bestek. Dat past goed bij onze aanpak en organisatie. Wij denken graag mee over de best passende oplossing per project. Daarbij kiezen we als uitgangspunt bij voorkeur voor de trias energetica. Het beperken van energieverliezen door een goede schil is daarbij de eerste stap; gevolgd door efficiënt energieverbruik door zuinige installaties en tot slot duurzame opwekking van energie.

Procesmatig

Een stap verder dan die marktvraag gaat onze procesmatige aanpak onder de noemer VB GO. In plaats van steeds weer een nieuw project te starten, kiezen we hierin samen met onze opdrachtgever voor trajecten in een samenwerking voor meerdere jaren. Samen met onze opdrachtgevers en vaste ketenpartners pakken we meerdere projecten aan met als doel een continu realisatiestroom. Terwijl het ene project in uitvoering is, bereiden we de volgende projecten alweer voor. Daardoor ontstaat een continu proces, waarbij de verschillende treintjes vloeiend blijven rijden met inzet van een ingewerkt vast team. Dat geeft continuïteit, voor onze mensen en partners, maar ook voor onze opdrachtgever met betrekking tot benodigde personeelscapaciteit. Maar deze werkwijze volgens een model draaiboek geeft ook zekerheid over de te behalen doelstellingen op het gebied van het aantal te verduurzamen woningen op jaarbasis en op de langere termijn.

Bouwkundige aanpak

Bij VB GO kiezen we voor een procesmatige aanpak vanaf initiatief, waarbij we de bouwkundige aanpak baseren op de ambities van de corporaties en de bouwtechnische mogelijkheden en beperkingen van een woning. We hebben meerdere technische maar ook sociale oplossingen in huis en zitten niet vast aan standaard technieken of concepten. Ook prefabricage is bij ons geen doel op zich. Wel kan prefabricage een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van overlast voor bewoners en het beschikbaar hebben van voldoende uitvoeringscapaciteit. De klantambities kunnen per project enorm verschillen. We zijn in staat om woningen met Nul op de Meter te realiseren inclusief een complete schilvernieuwing, maar dit kan ook met tussenstappen.

Bewonerscommunicatie

Groot onderhoud en verduurzaming vindt veelal plaats in bewoonde staat. Wij begrijpen dat de bewoner hinder kan ondervinden van deze werkzaamheden. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken, maar volledig voorkomen is meestal niet mogelijk. Een goede en respectvolle omgang met de bewoner en een goede communicatie over werkzaamheden en planning, zijn belangrijk om begrip te kweken en draagvlak te creëren en te behouden. Onze organisatie is daarop ingericht. Bij VB GO werken we met technische medewerkers die tevens sociaal zijn, maar ook met communicatiespecialisten en wooncoaches. Op die manier kunnen we van elk project een succes maken. Per project wordt naast een technisch plan ook een communicatieplan opgesteld met daarin een duidelijke rolverdeling met de klant en de te kiezen werkwijze en hulpmiddelen. Waar nieuwe installaties worden aangebracht geven we ook energie-instructies aan de bewoners zodat de installaties op een goede manier gebruikt worden. Dit draagt bij aan een hoge bewonerstevredenheid.

Bewonerscommunicatie in de praktijk

Het succes van een groot onderhoud project (lees: de huurderstevredenheid) is niet alleen afhankelijk van wat er in de woning gebeurt, maar evenzeer van hoe dat gebeurt. Benieuwd hoe onze aanpak is?

Lees het hele verhaal

Ervaring

Wij hebben met onze VB GO aanpak inmiddels ruime ervaring opgedaan bij diverse opdrachtgevers door heel Noord-Brabant. Hierbij werken we met diverse vaste ontwerp- en realisatieteams aan een werkvoorraad woningen voor continu productie voor een aantal jaren. Middels een raamovereenkomst met daarin modellen en hulpmiddelen wordt bij diverse klanten samengewerkt volgens het principe van steeds beter en samen leren.

Een voorbeeld daarvan betreft de zeer bijzondere samenwerking in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Dit is een programmatische aanpak voor circa 2.200 woningen van drie corporaties die door vijf verschillende bouwbedrijven worden verduurzaamd. Ook hierin wordt op basis van continu productie voor meerdere jaren volgens een raamovereenkomst bedrijfsoverstijgend samengewerkt. Met als doelstelling het uitbreiden van de woningvoorraad naar circa 4.000 woningen met nog een paar nieuwe corporaties voor deze samenwerkende open keten.

Meer weten over VB GO? Stel hier je vraag.

  

= Verplicht veld